Uveljavljanje davčnih olajšav za raziskovalno-razvojne dejavnosti

Kaj so davčne olajšave za raziskave in razvoj?

Davčna olajšava je namenjena uspešnim podjetjem, ki imajo lasten razvoj in poslujejo z dobičkom.

Predstavlja spodbudo, saj lahko zaradi tveganih dejavnosti raziskav ter eksperimentalnega razvoja (RR), ki v naravi niso popolnoma predvidljiva, zmanjšajo svoj davek na dobiček.

Podjetja lahko zato tudi izdatke za RR načrtujejo tako, da hkrati dosežejo dva učinka – konkurenčno prednost z RR dejavnostjo ter za ta znesek manjšo davčno osnovo.

Podjetjem pomagamo pripravljati dokumentacijo, ki je osnova za uveljavljanje davčnih olajšav za raziskave in razvoj ter  s spletno aplikacijo EFAMT TAX omogočimo optimalnejši zajem podatkov (npr: stroškov dela, ki povzročajo v podjetjih največ izzivov).

Dokumentacijo in informacijsko podporo nudimo podjetjem od leta 2007 dalje, za večje število malih, srednji in velika podjetij iz sektorja procesne in avtomobilske industrije, za proizvodna in informacijsko-komunikacijska storitvena podjetja.

Vas zanima več? Preglejte našo ponudbo.

Kako definiramo raziskave in razvoj v podjetju

Raziskovalno-razvojna dejavnost je posebne vrste dejavnost, ki jo morajo zavezanci za davek za namene uveljavljanja davčnih olajšav jasno vsebinsko opredeliti in razmejiti od drugih dejavnosti.

Olajšavo je mogoče uveljavljati le za znesek stroškov izvajanja raziskovalno-razvojne dejavnosti. Ta dejavnost in stroški zanjo morajo biti ločeni od drugih dejavnosti podjetja.

Raziskovalno-razvojna dejavnost podjetja mora biti vnaprej jasno načrtovana in opredeljena v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu oziroma programu.

Vas zanima več? Preglejte našo ponudbo.


Oglejte si spletni seminar Uveljavljanje davčnih olajšav

Zgornji posnetek predstavlja brezplačni vpogled v seminar.
Polni obseg seminarja lahko zakupite na ponudbi seminarjev.


KAKO izdelati dokumentacijo za uveljavitev davčnih olajšav

Po Pravilniku o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je bil sprejet 5. oktobra 2012, lahko ob davčnem obračunu uveljavite zmanjšanje davčne osnove kar v višini 100 % zneska svojih vlaganj v raziskave in razvoj, največ do višine davčne osnove.

Pravilnik predpisuje obrazec, ki ga predložite davčnemu organu, in kako ga morate izpolniti.

EFAMT® Tax je internetna aplikacija, ki vam omogoča enostavno pripravo stroškovne dokumentacije, ki jo potrebujete za uveljavljanje davčnih olajšav za vaša vlaganja v raziskave in razvoj.

Z EFAMT® Tax poskrbite za preglednost vodenja svojih raziskovalno razvojnih projektov.

V aplikacijo vnesete podatke (stroške dela, storitev in materialne stroške), ki se avtomatično seštejejo in prenesejo v ustrezna polja obrazca za poročilo, s katerimi dokažete upravičenost do raziskovalno razvojnih davčnih olajšav.

Vas zanima več? Preglejte našo ponudbo

Slikovno gradivo: pixabay.com